අත් උදව්කරු

  • October 22, 2022 2:27 pm
  • Kurunegala City, Kurunegala
  • Local job Ads
images-1-min
Rs40,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Employer : New Regal
  • Select a job : Helper
  • Job type : Full Time
  • Required Education : Ordinary Level

Description

ගරාජයකට අත්උදව්කරුවන් වහාම අවශ්යයි. කුරුණෑගල, මල්කඩුවාව අවට.

# 8.30 – 5.30

# ඉරිදා සහ පෝය නිවාඩු

Translate »