අන්නාසි (Pineapple)

අන්නාසි (Pineapple)
Rs150(Negotiable)

Description

Description

අන්නාසි විකිණීමට ඇත

1KGරු.150යි

රත් කෙසෙල් පැලද ඇත

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න…

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න…

Asanka Perera Agro Farm

Dankotuwa

(රෝහල ළග සිට 1KM ක් පමණ දුරින්)

Translate »