අල්පොන්සු අඹ පැළ (Mango)

  • April 8, 2022 4:21 pm
  • Dankotuwa, Puttalam
  • Sell, Rent Something or Service
Webp.net-resizeimage-55-800×520-1
Rs1,500(Negotiable)

Description

අල්පොන්සු අඹ පැල – Mango Plants

අඹ වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න…

-පැලයක් රු.1500යි.

-රජයේ අනුමත පැළ

-අක්කරයකට පැල 80යි

-අවුරුදු 3.5 ඵලදාව ලබා ගත හැකිය. -අක්කරයකින් ලක්ෂ 4ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය.

ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

Translate »