අල්පොන්සු අඹ පැළ (Mango)

අල්පොන්සු අඹ පැළ (Mango)
Rs1,500(Negotiable)

Overview

Description

අල්පොන්සු අඹ පැල – Mango Plants

අඹ වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න…

-පැලයක් රු.1500යි.

-රජයේ අනුමත පැළ

-අක්කරයකට පැල 80යි

-අවුරුදු 3.5 ඵලදාව ලබා ගත හැකිය. -අක්කරයකින් ලක්ෂ 4ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය.

ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

Translate »