ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නිලධාරීනියන්

ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නිලධාරීනියන්
Rs40,000 Rs75,000
Per Month(Negotiable)

Overview

  • Employer: ඒකනායක
  • Select a job: Security Guard
  • Job type: Full Time
  • Required Education: Certificate

Description

වයස අවුරුදු 18 වැඩි 55 අඩු පිරිම් සහ කන්තා

40.000 වාඩා වැඩි වැටුපක

අප හා ඒක්වන්න

වැඩි විස්ථර සදහා අමතන්න.

710512162

Translate »