ඇමතිස්ට් පළිගු | Amathist stone

  • September 22, 2023 12:54 pm
  • Gampola, Kandy
  • Sell, Rent Something or Service
ඇමතිස්ට් පළිගු | Amathist stone
ඇමතිස්ට් පළිගු | Amathist stone
ඇමතිස්ට් පළිගු | Amathist stone
ඇමතිස්ට් පළිගු | Amathist stone
Rs600(Fixed)

Overview

  • Condition: New
  • Item type: Other

Description

✅ ඉතාමත් උසස් තත්වයේ පවතී.
✅ තොග සීමිත බැවින් හැකි ඉක්මනින් ඔබගේ ඇනවුම වෙන් කරවා ගන්න.
✅ භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවිය හැකිය.
✅ ගැටලුවක් ඇත්නම් wathsapp masege එකක් දාන්න . 075-0741341

Translate »