ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම

  • September 20, 2023 2:18 am
  • Ella, Badulla
  • Sell, Rent Something or Service
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ(හල්පේ) පර්චස් 30 වගා බිම
Rs2,200,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 30

Description

ජයරත්න :- 071-6563233
මිල: රු. පර්චසයක් 75,000 /-
මුළු මිල: රු. 2,250,000/-

පර්චස් 30 ක වගා කරන ලද මෙම ඉඩම ඇල්ල නගරය ආසන්නයේ (හල්පේ ප්‍රදේශයෙ ) සශ්‍රීක හරිත කඳු සහ තේ වතු වලින් වට වූ නිස්කලංක සහ සාමකාමී ප්‍රදේශයක ඉඩම පිහිටා ඇත. එය ඔබගේ සිහින නිවහන තැනීමට හෝ කුඩා ගොවිපලක් ආරම්භ කිරීමට සුදුසුම ස්ථානයකි.

***දැනට ඉඩමට යාමට මාර්ගයක් නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. කෙසේ වෙතත්, අඩි 4ක මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට ප්‍රමාණවත් ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇති අතර, ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් ඉදිකිරීම් සඳහා උදව් කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටිති. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ට එය තනිවම කිරීමට මූල්‍ය සම්පත් නොමැති බැවින් එම මාර්ගය ඉදිකිරීම ප්‍රමාද වී ඇත.

Translate »