ඇසොල්ලා

  • May 6, 2022 5:30 pm
  • Tangalla, Hambantota
  • Sell, Rent Something or Service
fitted-_vmB3xa0v-transformed
fitted-WbXNT5gYI-transformed
fitted-_vmB3xa0v-transformed
fitted-WbXNT5gYI-transformed
Rs500(Fixed)

Description

කුකුලන්ට ,එලුවන්ට,හරකුන්ට,බිත්තර හා කිරි අස්වැන්න වැඩිකරගැනීමට හොදම ආහාරයකි.ඉක්මනින් බෝකරගතහැකි අතර වී වගාවට නයිට්‍රජන් ලබාදෙන ඇසොල්ලා කදිම කාබනික පොහොරක් ලෙස බාවිතා කලහැක.

Translate »