ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS

ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS
Rs170,000(Negotiable)

Overview

  • Bike Type: Motorbikes
  • Condition: Used
  • Brand: TVS
  • TVS Model: XL 100
  • Year of Manufacture: 2016
  • Mileage (km): 000000000
  • Engine capacity (cc): 100

Description

ඉක්මනින් විකිණීමට 2016 TVS ලයිසන් නොමැත 1.75 මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක දැම්ම අමතන්න 0716207688

Translate »