ඉඟුරු බීජ Ginger Seeds – 1kg

ඉඟුරු බීජ Ginger Seeds – 1kg
ඉඟුරු බීජ Ginger Seeds – 1kg
ඉඟුරු බීජ Ginger Seeds – 1kg
ඉඟුරු බීජ Ginger Seeds – 1kg
Rs500(Negotiable)

Description

-ඉඟුරු බීජ – 1kg – Rs.500

-ඉතා ගුණත්වයෙන් උසස් ඉඟුරු බීජ විකිණීමට ඇත.

-අක්කරයකට කිලෝ 500යි

-මාස 8කින් පසු අස්වැන්න ලබා ගත හැකිය

-අක්කරයකින් ලක්ෂ 5ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය

-කිලෝ 5000ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය

Translate »