ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට

ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
ඉදිකිරීම් උපකරණ විකිණීමට
Rs380,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used

Description

හිල්ටි, ග්‍රයින්ඩර්, හොයිස්ට්, කම්පශර්, ස්කොයා ෆොල්ඩින් ,ඇක්‍රො ජැක් ,පොකර්, ස්‍රර්කියුලර් ශෝ, ක්ලෑප් ,

Translate »