ඌරු පොහොර

ඌරු පොහොර
ඌරු පොහොර
ඌරු පොහොර
ඌරු පොහොර
Rs30(Negotiable)

Description

-ඌරු පොහොර විකිණීමට ඇත

-ඕනෑම බෝගයක් සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොරකි.

-එළවලු සහ පලතුරු සඳහා වඩාත් සුදුසු පොහොර වර්ගයකි

-1kg – Rs.30

-ඕනෑම ප්‍රමාණයක් සැපයිය හැක…

ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය කළ හැක..

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න.

Ananda Agro Farm

Dankotuwa

(රෝහල ළග සිට 1KM ක් පමණ දුරින්)

Translate »