ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කථන හා විෂය නිර්දේශ පංති

ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කථන හා විෂය නිර්දේශ පංති
Rs600(Fixed)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

ඔබේ දරුවා කුමන මට්ටමේ වුවද මුල සිට සරලව ඉංග්‍රීසි. 1 සිට 9 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් සඳහා පමණයි .
ඔබේ දරුවාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම පිළිබඳ වගකීම භාරගනු ලැබේ.
කෙටි කාලයක් තුළ කියවීම , ලිවීම සවන්දීම, කතා කිරීම වැනි සියළුම දේවල් ඔබේ දරුවාට පුහුණු කරනු ලැබේ. සිමිත සිසුන් පිරිසක් බදවා ගනු ලැබේ.
තනි හා කණ්ඩායම් පංති බදවා ගැනේ.
එක් ඔන්ලයින් පංතියක් සඳහා උපරිමය පස්දෙනෙකි.
පවුලේ සියලු දරුවන් එකට එක්ව ඉංග්‍රීසි කථනයට මුලසිට සරලව පහසු ක්‍රමවේද ඔස්සේ හුරුවන්න.
අදම අමතන්න.
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න.
මුල සිට සරලව.
ඔබ කුමන මට්ටමේ වුවද ඉතාම පහසුවෙන් ඉතාම ලෙහෙසියෙන් පහසු ක්‍රමවේද ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න.
ඔබේ ශ්‍රේණිය කුමක් වුවද, ඔබේ දැනුම මට්ටම පහල නම් ඔබට මුල සිට පියවරෙන් පියවර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්.
English classes for pre school to grade 9 students.

Covering all the weak points in your English language including reading, writing, listening, speaking with all grammar lessons using very easy methods.
Spoken classes for pre school to grade 9.
Teaching from basic level including listening and speaking.
Funny and practical teaching methods.
Any student can join

Teach according to the government syllabus.
You can learn Writing, reading, listening and speaking.
Special individual attention f

Translate »