කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට

  • September 13, 2023 1:26 am
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
කඩකාමරය සමඟ නිවස විකිණීමට
Rs13,000,000Total (Fixed)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 15

Description

🔅 216 /2 කඩවත දෙල්ගොඩ බස් මාර්ගයට මුහුණලා. පර්චස් 15 ක. කඩ කාමර සමග නිවස විකිණීමට.

🔅 කඩවත අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 15කින් පිවිසීමෙන් ඇති හැකියාව.

🔅 බියගම, කඩුවෙල, ගම්පහ, දෙල්ගොඩ ආදී නගරවලට ඉක්මනින් පිවිසීමට ඇති හැකියාව.

🔅 17 පානදුර මහනුවර, මාර්ගයට ආසන්නව පිහිටා තිබීම.

Translate »