කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට

කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට
Rs25,000Per Month(Negotiable)

Overview

  • Bedroom: 2
  • Bathroom: 1
  • House size (sqft): 1000
  • Address : 209/1 පහල කරගහමුන කඩවත
  • Features: Private entrance, Upper floor

Description

මුලු නිවසම ටයිල් කර සිවිලිම ගසා ඇත

Translate »