කහන්තොට ධර්මාශෝක මාවතේ ඉඩමක් විකිණීමට

  • June 2, 2023 9:13 am
  • Athurugiriya, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
කහන්තොට ධර්මාශෝක මාවතේ ඉඩමක් විකිණීමට
කහන්තොට ධර්මාශෝක මාවතේ ඉඩමක් විකිණීමට
කහන්තොට ධර්මාශෝක මාවතේ ඉඩමක් විකිණීමට
කහන්තොට ධර්මාශෝක මාවතේ ඉඩමක් විකිණීමට
Rs7,500,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 9
  • Address : Dharmashoka Mawatha , Kahanthota

Description

අතුරුගිරියට, මාලබේ කඩුවෙල  ආසන්නව කහන්තොට ධර් මාශෝක මාවතේ පර්9   ක  පදිංචියට සුදුසු ඉඩම

Translate »