කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ

  • July 10, 2023 1:21 am
  • Kandana, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
කාදාන බටගම ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
Rs7,500,000(Fixed)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 10.75

Description

ඉඩමක් විකිනීමට තිබෙ
මීගමුව කොළඹ මාර්ගයට මීටර් 100 නුදුරින් කාදාන බටගම පාරෙන් සියලු පහසුකම්, සහිතව පර්චස් 10.75 අගනාබිම්කඩක් විකිනීමට තිබෙ
අමතන්න සනුක 077 356 5519
Land for sale
A valuable plot of 10.75 perches is available for sale on Kadana Batagama Road, 100 meters from Negombo Road.
Call Sanuka 077 356 5519

Translate »