කාමර දෙකක් සහිත අංගසම්පූර්ණ උඩු මහල කුලියට දීමට

  • September 14, 2022 8:04 am
  • Kiribathgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
IMG-20211119-WA0003
IMG-20211119-WA0002
IMG-20211119-WA0007
IMG-20211119-WA0000
IMG-20211119-WA0006
IMG-20211119-WA0003
IMG-20211119-WA0002
IMG-20211119-WA0007
IMG-20211119-WA0000
IMG-20211119-WA0006
Rs18,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Bedroom : 2
  • Bathroom : 1
  • House size (sqft) : 800
  • Address : 140 සිරිමංගල පාර මාකොළ දකුණ මාකොල
  • Features : Upper floor

Description

Call for more details 0776707482/112963152

Translate »