කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට

කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
කෑගල්ල කොටියාකුඹුර ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
Rs5,800,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 4
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Acres
  • Size acres: 1
  • House size (sqft): 78
  • Address : පිහිල්ලමුලහෙන , හීන්වැල්ල ,අටාල .

Description

කෑගල්ල නගරයේ කොටියාකුඹුර ප්‍රදේශයට සමීපව හීන්වැල්ල ගමේ පිහිටා ඇති නිවසක් සහිත වගා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.තේ,පොල් ,පුවක් ,ගම්මිරිස් ,කරාබු ,දූරියන් ,අලිපේර , කොස් ආදී බෝග වගා කොට ඇති ජලය ,විදුලිය ආදී සියලුම පහසු කම් වලින් යුත් මෙම ඉඩම හීන්වැල්ල පාසලට ඉතා සමීපව පිහිටා ඇත.වැඩි විස්තර සදහා 0772492309 මෙයට අමතන්න .

Translate »