කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට

කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
කිරිබත්ගොඩ අංගසම්පූර්ණ කාමර දෙකක් කුලියට
Rs18,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Bedroom: 2
  • Bathroom: 1
  • House size (sqft): 800
  • Address : 140 සිරිමංගල පාර මාකොළ දකුණ මාකොල
  • Features: Upper floor

Description

Call for more details 0776707482/112963152

Translate »