කුකුල් පොහොර

කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
Rs8(Negotiable)

Description

කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත.

-අවුරුදු 2.5ක් පරණ බිත්තර කිකිළියන්ගේ පොහොර

-ඕනෑම බෝගයක් සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොරකි.

-එළවලු සහ පලතුරු සඳහා වඩාත් සුදුසු පොහොර වර්ගයකි

-විශේෂයෙන් නුවර එළිය එළවලු බෝග වගාවන් සඳහා යෝග්‍ය වේ..

1KG – Rs.8

-ඕනෑම ප්‍රමාණයක් සැපයිය හැක…

ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය කළ හැක..

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

Asanka Perera Agro Farm

Dankotuwa

(රෝහල ළග සිට 1KM ක් පමණ දුරින්)

Translate »