කුඩා නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට – පොල්ගස්ඕවිට

  • June 22, 2022 7:19 am
  • Kesbewa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
5.1-27-1
6.1-35-1
5.1-27-1
6.1-35-1
Rs8,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms : 2
  • Bathrooms : 1
  • Land Unit : Perches
  • Size perches : 8.3
  • House size (sqft) : 2178
  • Address : Ambalangoda, polgasowita

Description

162/2, අම්බලන්ගොඩ – පිලියන්දල බස් පාරට මුහුණලා පර් 8.3 ඉඩමක් කුඩා නිවසක් සමග විකිණීමට ඇත.

ඉඩමේ සිට හොරණ – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට කි.මී 1.5

කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට කි.මී 2 (විනාඩි 5)

නිරවුල් ඔප්පු (බිම්සවිය) , අනුමත බිම් සැලැස්ම

– මිල සාකච්චා කල හැක

බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.

Translate »