කුරුඳු පැළ

කුරුඳු පැළ
Rs25(Negotiable)

Overview

Description

ඉතා ගුණාත්මකබවෙන් යුක්ත කුරුඳු පැළ විකුණනු ලබයි.

පැල අඩි 1 පමණ උසැති වේ.

එක් පැකට්ටුවක පැළ 7-12 ත් අතර පැල ප්‍රමාණයක් පවතී.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

Translate »