කුලියාපිටිය මාදම්පේ වටිනා ඉඩමක්‌ විකිනීමට Perch 30

කුලියාපිටිය මාදම්පේ වටිනා ඉඩමක්‌ විකිනීමට Perch 30
කුලියාපිටිය මාදම්පේ වටිනා ඉඩමක්‌ විකිනීමට Perch 30
කුලියාපිටිය මාදම්පේ වටිනා ඉඩමක්‌ විකිනීමට Perch 30
කුලියාපිටිය මාදම්පේ වටිනා ඉඩමක්‌ විකිනීමට Perch 30
Rs130,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 30
  • Address : උඩුබද්දව

Description

ඉඩමේ විස්තර 👇👇👇

ඉඩම ඇති ස්ථානය : බුන්නැහැපොල (උඩුබද්දාව නගරය ආසන්නව )

ප්‍රමාණය : පර්චස් 30 යි point 5

කුලියාපිටිය මාදම්පේ Main Road එකේ ඉදන් ඉඩමට 150m තියෙන්නේ. ඇතුලේ පාර අයිනේ හරි හතරැස් හොදම ඉඩම් කොටසක්‌ වීම.

පලදාව කඩන මහ පොල් ගස් 9 ක්‌ තිබීම.

හොද වතුර උල්පත් කිහිපයක් ඇත.

නිරවුල් පිරිසිදු ඔප්පු.

වගාවට අවශ්‍ය නම් සුදුසු සාරවත් පසක් තිබිම.

Perch 1 = Rs.130,000

ඉඩම ඇති ස්ථානයේ වටේම ඉන්නේ වැදගත් අය.ඉතා යහපත් පරිසරයකින් යුක්ත වීම.

ඉඩමේ සිට වම් පස ඇති පාර නාත්තන්ඩිය කොළබ main road එකට 10min දුර.

Contact details 0776862470

Translate »