කෘෂිකාර්මික බෝග වගා කර හැකි කුඹුරු අක්කර 3 1/2

කෘෂිකාර්මික බෝග වගා කර හැකි කුඹුරු අක්කර 3 1/2
Rs2,500,000(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 3.5
  • Address : මාතර ගොඩගම

Description

මාතර ගොඩගම අධිවේගී පිවිසුමට 1km දුරින්
කෘෂිකාර්මික බෝග වගා කර හැකි කුඹුරු අක්කර 3ක් (ඉඩම පාරට මුහුණලා ඇත) නිරවුල් ඔප්පු සහිතව ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත.
☎️ වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න
tel :0712841962
Translate »