කොම්පෝස්ට් මාස්ටර්

  • April 11, 2022 9:30 am
  • Meegoda, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
කොම්පෝස්ට් මාස්ටර්
Rs875(Fixed)

Overview

Description

– කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි

– ගුණාත්මක බවින් ඉහළ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කරයි

– වැඩි ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය

– ඉහළ ක්ෂුද්‍රජීවී විවිධත්වය

Translate »