කොස් අල්මාරිය | jack wood almira

කොස් අල්මාරිය | jack wood almira
Rs110,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used
  • Furniture type: Living Room Furniture

Description

කොස් අල්මාරිය
පළු දෙක
අව්රුදු 50කට වඩා පැරණි මෙම අල්මාරිය antique සඳහා විකුණනු ලැබේ
වැඩි විස්තර සඳහා inbox හෝ 0784296820 අමතන්න.

Features:

  • almira
Translate »