ගස්ලබු පැළ – Papaya plants

ගස්ලබු පැළ – Papaya plants
Rs200(Negotiable)

Description

-හොරණ හයිබ්‍රිඩ් ගස්ලබු පැල – Papaya plants

-ඉතා ගුණත්වයෙන් සහ ඵලදාවෙන් යුතු පිටරටින් බීජ ආනයනය කර සිටුවා ඇති ගස්ලබු පැළ.

-ගස්ලබු වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න..

-පැලයක් රු.100යි.

-අක්කරයකට පැළ 400යි

-අක්කරයකින් ලක්ෂ 6ක අදායමක් මාස 6කින් ලබා ගත හැකිය

-ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ..

-වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

Translate »