ගිනිසීරියා ලී Ginisiriya Li

ගිනිසීරියා ලී Ginisiriya Li
ගිනිසීරියා ලී Ginisiriya Li
ගිනිසීරියා ලී Ginisiriya Li
ගිනිසීරියා ලී Ginisiriya Li
Rs40(Negotiable)

Description

නිසීරියා දඬු / ලී විකිණීමට ඇත (Ginisiriya Li)

අඩි 10 ලීයක් – රු.40

බෝග වගාවන් , කොම්පෝඑස්ට් පොහොර සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය වගාවකි

ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය කර දෙනු ලැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න…

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න…

Translate »