ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට

  • June 15, 2022 2:40 pm
  • Gampola, Kandy
  • Sell, Rent Something or Service
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
ගෙලිඔය දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට
Rs30,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Bedroom: 3
  • Bathroom: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size in perches: 10

Description

ගෙලිඔය නගරයේ සිට පයින් යාහැකි දුර(විනාඩි 5ක් පමන)

පේරාදෙණිය නගරයට 7Kmයි.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.

Three bedrooms
Kitchen
Dining room
Bathroom(An extra toilet)
Living room

Translate »