ගෙලිඔය නගරයේ දෙමහල් නිවසක පහල මහල කුලියට ලබා දීමට ඇත.

  • June 15, 2022 2:40 pm
  • Gampola, Kandy
  • Property-Car-Electronic & other
80a6285b-4a3d-41ea-9398-d5947c4ce6eb
3fc333c6-efad-44bd-adbe-bfda93a0e5d7
2b3175a0-67d0-48a4-aa56-05395d5516e0
73d5870a-77dd-4c7e-9721-b4b476507f16
087b3d0f-0b8b-4350-a329-6773205a26b1
Rs30,000Per Month(Fixed)

Overview

  • Bedroom : 3
  • Bathroom : 1
  • Land Unit : Perches
  • Size in perches : 10

Description

ගෙලිඔය නගරයේ සිට පයින් යාහැකි දුර(විනාඩි 5ක් පමන)

පේරාදෙණිය නගරයට 7Kmයි.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න.

Three bedrooms
Kitchen
Dining room
Bathroom(An extra toilet)
Living room

Translate »