ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් අක්කරයක් කඩවතින්

ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් අක්කරයක් කඩවතින්
Rs4,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Residential
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 1
  • Address : Kirillawala

Description

කඩවත නුවර පාරට ආසන්නව ඉඩම සහ කුඩා නිවසක් ඇත

Translate »