ගොම පොහොර

  • April 8, 2022 4:26 pm
  • Dankotuwa, Puttalam
  • Sell, Rent Something or Service
Manure-GettyImages-121831831-59d3cec5845b3400115aaf6a-650×520-1
cow-dung-2799656_1920-650×520-1
3-650×520-1
Manure-GettyImages-121831831-59d3cec5845b3400115aaf6a-650×520-1
cow-dung-2799656_1920-650×520-1
3-650×520-1
Rs20(Negotiable)

Description

ගොම පොහොර විකිණීමට ඇත.

-වේලිච්ච ගොම පොහොර

-ඕනෑම බෝගයක් සඳහා අවශ්‍ය වන පොහොරකි.

-එළවලු සහ පලතුරු සඳහා වඩාත් සුදුසු පොහොර වර්ගයකි

-විශේෂයෙන් නුවර එළිය එළවලු බෝග වගාවන් සඳහා යෝග්‍ය වේ..

-1kg – Rs.20

-ඕනෑම ප්‍රමාණයක් සැපයිය හැක…

ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය කළ හැක..

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

Ananda Agro Farm

Dankotuwa

(රෝහල ළග සිට 1KM ක් පමණ දුරින්)

Translate »