ගෝනපොල ඉඩම , නිවස සහ ව්‍යාපාරය ස්ථානය

  • September 6, 2023 11:47 am
  • Horana, Kalutara
  • Sell, Rent Something or Service
ගෝනපොල ඉඩම , නිවස සහ ව්‍යාපාරය ස්ථානය
ගෝනපොල ඉඩම , නිවස සහ ව්‍යාපාරය ස්ථානය
ගෝනපොල ඉඩම , නිවස සහ ව්‍යාපාරය ස්ථානය
ගෝනපොල ඉඩම , නිවස සහ ව්‍යාපාරය ස්ථානය
Rs625,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 15
  • Address : 331, තේවත්ත පාර කොරළඉම ගෝනපොල හන්දියේ

Description

කොළබ හොරණ 120 බස් පාරෙන් කිලෝමීටර් 4/1 ක් ඇතුලත ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා දැනට අමතර අදායමක් ලබන නිවාස සහ ව්‍යාපාර ස්ථානය පර්චස් 15 දුරකථන 0716609798

Translate »