ජා ඇල නගරයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට

  • June 11, 2023 6:37 pm
  • Ja-Ela, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
ජා ඇල නගරයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට
ජා ඇල නගරයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට
ජා ඇල නගරයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට
ජා ඇල නගරයෙන් අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට
(Fixed)

Overview

  • Land Type: Commercial, Residential, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 12
  • Address : වැලිගම්පිටිය

Description

ජා ඇලට විනාඩි 3

වැලිගම්පිටියට විනාඩි 3

වත්තලට විනාඩි 7

මිනුවන්ගොඩට විනාඩි 7

නිරවුල් ඔප්පු සහිත

Translate »