තිත් බටු පැළ – Thith Batu Plants

තිත් බටු පැළ – Thith Batu Plants
තිත් බටු පැළ – Thith Batu Plants
තිත් බටු පැළ – Thith Batu Plants
තිත් බටු පැළ – Thith Batu Plants
Rs50(Negotiable)

Description

තිත් බටු පැළ – Thith Batu Plants

තිත් බටු පැළ වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න..

පැලයක් රු.50යි

-අක්කරයකට පැල 500යි

-ගිවිසුම් මත කිලෝ 1ක් රු.350කට ආපසු මිලදී ගනු ලැබේ..

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න…

Translate »