දෙමහල් නිවසක උඩු මහලක් කුලියට දිමට ඇත කඩවත නගරයට 1km දුරින්

  • September 6, 2022 1:48 pm
  • Kadawatha, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
100667
100666
100668
100663
100662
100667
100666
100668
100663
100662
Rs25,000Per Month(Negotiable)

Overview

  • Bedroom : 2
  • Bathroom : 1
  • House size (sqft) : 1000
  • Address : 209/1 පහල කරගහමුන කඩවත
  • Features : Private entrance, Upper floor

Description

මුලු නිවසම ටයිල් කර සිවිලිම ගසා ඇත

Translate »