දෙමළ භාෂාව නව පන්ති ඇරඹුනා

දෙමළ භාෂාව නව පන්ති ඇරඹුනා
Rs1,000(Fixed)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

✴️ 𝟮𝟬𝟮𝟯 වර්ෂය සදහා 𝟭,𝟮,𝟯,𝟰,𝟱,𝟲,𝟳,𝟴,𝟵,𝟭𝟬,𝟭𝟭 ශ්‍රේණි නවක සිසුන් බදවා ගැනේ.
𝟬𝟳𝟭𝟭𝟰𝟵𝟭𝟵𝟮𝟲 / 𝟬𝟳𝟴𝟯𝟯𝟮𝟲𝟲𝟰𝟲

🇴​​🇳​​🇱​​🇮​​🇳​​🇪​ පන්ති සදහා සීමිත දරුවන් පිරිසක් බදවා ගන්නා බැවින් 0️⃣7️⃣8️⃣3️⃣3️⃣2️⃣6️⃣6️⃣4️⃣6️⃣ නම,පාසල,ශ්‍රේණිය ​🇼​​🇭​​🇦​​🇹​​🇸​​🇦​​🇵​​🇵​ පණිවිඩයක් එවන්න.

🔴 අකුරු හෝඩියේ සිට ලිවීමට කියවීමට ඉගැන්වීම මුල සිට ආරම්භ කෙරේ .

✴️ කණ්ඩායම් පන්ති සදහා සීමිත සිසුන් පිරිසක් පමණක් බදවා ගනු ලැබේ .

🟣🔴⚫🟢🟠🔵🟤⚪🟣🔴⚫🟢🟠🔵🟤⚪

📕 රජයේ පාසල් විෂය නිර්දේශය ආවරණය කෙරේ .

📕📖️ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මෙම වසරේ පෙනී සිටින දරුවන්ට ක්‍රමානුකූලව විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරමින් විභාගයට අවශ්‍ය සියලුම දෙමළ විෂය දැනුම ලබා දේ.

👭 ඔබේ යහලුවන්ටත් පණිවිඩය දෙන්න

Translate »