දොරවල් දෙකක් විකිණීමට

දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
දොරවල් දෙකක් විකිණීමට
Rs120,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used
  • Furniture type: Other

Description

දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනය කරන ලද එකම මාදිලියේ ඉදිරිපස හා පසුපස ඇළුමිණියම් දොරවල් දෙකක් විකිණීමට ඇත.. පරම්පරා ගණනකට සෑහෙන ඉතා වටිනා දොරවල් දෙකකි.. එක් දොරක් කිලෝ40ක් පමණ වේ… එක් දොරක් 120000ක් බැගින් දොරවල් දෙකම 2,40ක් වේ… මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක…

Translate »