නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

  • August 2, 2023 10:14 pm
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
නව නුවර පාරට මුහුණලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
Rs23,000,000Total (Fixed)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 13.95
  • Address : 65/1 Udupila Delgoda

Description

land sale

Translate »