නාරම්මල නගරයට ආසන්නයේ අගනා ඉඩමක්

  • July 24, 2022 9:42 am
  • Narammala, Kurunegala
  • Sell, Rent Something or Service
IMG-20220724-WA0009
IMG-20220724-WA0011
IMG-20220724-WA0010
IMG-20220724-WA0008
IMG-20220724-WA0009
IMG-20220724-WA0011
IMG-20220724-WA0010
IMG-20220724-WA0008
Rs180,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 46

Description

නාරම්මල නගරයට 1.5kmක් පමණ දුරින්

කුරුණෑගල ,කොළඹ 05 මාර්ගයට 1km දුරින් ද

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ නාකලගමුව පිවිසුමට ඉතාම ආසන්නයේ පිහිටා ඇත.

Translate »