නිවසක් කුලියට පිළියන්දල – කුඩමාදුව

  • September 12, 2022 7:17 pm
  • Piliyandala, Colombo
  • Property-Car-Electronic & other
IMG-20210921-WA0066
IMG-20210921-WA0057
25
Rs22,000Per Month(Negotiable)

Overview

  • Bedroom : 2
  • Bathroom : 1
  • Land Unit : Perches
  • Size in perches : 6.8
  • House size (sqft) : 950
  • Features : Private entrance

Description

255 මාර්ගයට  ගමන් කල හැක.

තාප්ප  සහිත තනිවත්තේ පිහිටි නිවසක්. කාමර 2, ආලින්දය , මුළුතැන් ගෙය හා නාන කාමරය සහිතයි .

කුඩා වාහනයක් නැවැත්වීමට පහසුකම් ඇත .

මසකට රු. 22,000 බැගින් මාස 6 ක අත්තිකාරමක් අවශ්‍යයයි .

Translate »