නිවසක් කුලියට පිළියන්දල

නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
නිවසක් කුලියට පිළියන්දල
Rs28,000Per Month(Negotiable)

Overview

  • Bedroom: 2
  • Bathroom: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size in perches: 6
  • House size (sqft): 1202
  • Address : ව්ජය හරස් පටුමග, ව්ජය පාර, ජාලිය ගොඩ, පිළියන්දල

Description

120 මාර්ගයට ඉතා කෙටි දුරකින් ගමන් කල හැක.

තාප්ප හා ගේට්ටුව සහිත තනිවත්තේ පිහිටි නිවසක්. කාමර 2, ආලින්දය , මුළුතැන් ගෙය හා නාන කාමරය සහිතයි .

කුඩා වාහනයක් නැවැත්වීමට පහසුකම් ඇත .

මසකට රු. 28,000 බැගින් මාස 6 ක අත්තිකාරමක් අවශ්‍යයයි .

Translate »