නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට

  • August 19, 2023 8:19 am
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
නිවස සමග කඩ කාමරය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට
Rs10,300,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 15

Description

🔥 216/1 කඩවත දෙල්ගොඩ බස් පාරට මුහුණලා. පර්චස් 15 ක ඉඩමක්
🔥 කඩවතට විනාඩි 15යි.
🔥 කිරිබත්ගොඩ විනාඩි 20යි.
🔥 කඩවත අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 15 කින් ද

🔥 ගම්පහ, බියගම, කඩුවෙල ආදී නගරවලට ඉතා ඉක්මනින් පිවිසීමට ඇති හැකියාව

Translate »