නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට

නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
නුවරඑළිය සීතාඑළි ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවස විකිණීමට
Rs15,000,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 2
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 8.5
  • House size (sqft): 1500
  • Address : No:9/1 near the Gangaramaya Seethaeliya Nuwaraeliya

Description

නුවරඑළිය වැලිමඩ ප්‍රධාන මාර්ගයට මායිම්ව සීතාඑළිය නගරයෙන් මෙම නිවස විකිණීමට ඇත. නුවරඑළිය නගරයට විනාවි 10යි, ගේට්ටු යොදා තාප්ප බැද ඇත. තට්ටු දෙකට කොන්ක්‍රීට් බීම් දමා කණු යොදා ස්ලැබ්එක දක්වා සම්පූරණ වැඩ නිමකරඇත. කම්බි නවා තාවකාලික වහලයක් ඉදිකර මුලු නිවසටම සිවිලිම් යොදා ඇත. ජලය, විදුලිය සහිතයි. කාමර3යි සාලය කෑම කමරය Office කාමරය හා වටේට වීදුරු යෙදූ ස්තෝප්පුව මුලුතැන්ගෙය අඩක් වැඩ නිමකල Bath Room එක හා පිටත Bath Room එකයි. ඉඩම පර්චස් 8.5යි. පාසල තැපැල් කාර්යලය හා හක්ගල උත්භිත උද්‍යානය පෙනෙන දුරින්. ‍‍ඉපැරණි රාමා සීතා කෝවිල ඉදිරිපිට. ස්වර්ණ භූමි පැවරුම් ඔප්පු. ව්‍යාපාරික ස්ථාන,ගෙස්ට් හවුස්, හෝටල් සදහා ඉතා සුදුසු සියලු පහසුකම් සහිත මෙම නිවස ලක්ෂ 150යි (15MN) අතර මැදියන් නොමැත. මනරම් කදු පන්ති සහිත සුන්දර පරිසරය.අසල ස්වර්ණ භූමි පැවරුම් බිම් කොටස් සියල්ල දැනටමත් පිටපලත්වලින් මිලදීගෙන අවසන්. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.072-2705674

Translate »