පර්චස් 15 හිස් බිම් කොටසක් විකීනීමට

  • September 12, 2022 11:42 am
  • Horana, Kalutara
  • Property-Car-Electronic & other
2022-09-12-11-41-16-857
2022-09-12-11-44-20-043
2022-09-12-11-43-27-065
2022-09-12-11-45-01-401
On Call

Overview

  • Land Type : Other
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 15
  • Address : ඈගල්ඔය , බුලත්සිංහල , හොරණ මතුගම 285 පාර, ඈගල්ඔය

Description

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, හොරණ මතුගම 285 පාරේ.. බුලත්සිංහල ඈගල්ඔය නගරයට 1km ක් නුදුරින්, ජලය සහ විදුලිය සහිත. පදිංචියට ඉතාමත් සුදුසු පර්චස් 15ක බිම් කොටස හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත විකිනීමට ඇත. ඉඩම පරීක්ෂා කර බලා මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »