පළපුරුදු අවන්හල් සූපවේදීන්

පළපුරුදු අවන්හල් සූපවේදීන්
Rs50,000Per Month(Negotiable)

Overview

  • Employer: Kedella Bakers & Restaurant
  • Select a job: Chef
  • Chef Role: Restaurant Cook
  • Job type: Full Time
  • Required work experience (years): 1
  • Required Education: Advanced Level

Description

ගම්පහ මිනුවන්ගොඩ මෑතකදී ආරම්භ කල නවීන පන්නයේ Family Restaurant එකක් සදහා වයස අවු 20-50 පළපුරුදු සූපවේදීන් අවශ්‍යයි.. සුදුසුකම් මත පමණක් බදවා ගැනේ.

0772542296

Translate »