පාරම්පරික සිංහල බෙහෙත්

  • June 28, 2022 8:26 pm
  • Malabe, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
මාසෙන්-copy-2
g
මාසෙන්-copy-2
g
Rs7,000(Negotiable)

Overview

  • Condition : New
  • Item type : Other

Description

පාරම්පරික සිංහල බෙහෙත්‍

පාරම්පරික සිංහල බෙහෙත් වලින් 100% සර්ථකයි මා‌සෙන් අපි නිට්ටාවට සනිපකර දියහැක
කුරුලෑවලවල් වලට බෙහෙත්

කුරුලෑ වලට බෙහෙත්

ඉන්නන්ට බෙහෙත්

සම පැහැපත් කිරිම

“Whats App Number” call ”  0719203305

Features:

  • Traditional Medicine
Translate »