පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – Nugegoda

  • September 3, 2022 4:00 pm
  • Nugegoda, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
1a9264fc-c287-4a47-8ced-7edd0527cf31
7e41d4da-f99b-409c-a4ba-e8ecf07b85c2
1a9264fc-c287-4a47-8ced-7edd0527cf31
7e41d4da-f99b-409c-a4ba-e8ecf07b85c2
Rs6,000(Negotiable)

Overview

  • Beds : 1
  • Bathroom : 1
  • Property type : Portion

Description

පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

නිදහස් පරිසරයක ඇත .

Translate »