පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – Nugegoda

  • September 3, 2022 4:00 pm
  • Nugegoda, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – Nugegoda
පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – Nugegoda
පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – Nugegoda
පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් – Nugegoda
Rs6,000(Negotiable)

Overview

  • Beds: 1
  • Bathroom: 1
  • Property type: Portion

Description

පිරිමි ලමුන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

නිදහස් පරිසරයක ඇත .

Translate »