පොල් තෙල් මැෂීන්

පොල් තෙල් මැෂීන්
පොල් තෙල් මැෂීන්
පොල් තෙල් මැෂීන්
පොල් තෙල් මැෂීන්
පොල් තෙල් මැෂීන්
පොල් තෙල් මැෂීන්
Rs250,000(Negotiable)

Description

සියලුම මැෂීන් උපාංග නිෂ්පාදනය සහ අලුත් මැෂීන් නිෂ්පාදන කිරීම ..නැවත සකස් කිරීම , සියලුම ලේත් වැඩ සදහා විමසන්න…. බැලුම්මහර…

Translate »