බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට

  • July 14, 2023 5:51 pm
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට
බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට
බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට
බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට
බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට
බියගම පේරගස් හංදියෙන් පර්: 15.5ක් විකිණීමට
Rs650,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 15.5

Description

ජලයට කොටුනොවන නව නුවර පාරට මීටර් 50කි. සියලුම පැතිවලට බස් පහසුකම්. ඉඩමට විදුලිය, ජලය හා කොන්ක්‍රීට් මාර්ග. ඉහළම ඉල්ලුමට. 0777235867

Translate »